Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči

Plzeň, Lazaretní 25

  • Zřizovatelem je Krajský úřad Plzeňského kraje.
  • Mateřská škola, pracoviště  - vady řeči zabezpečuje péči o děti s vadami řeči od 3 let do 6 (popř. 7) let věku.
  • Mateřská škola, pracoviště pro zrakově postižené a vady řeči zabezpečuje péči o děti s tímto zdravotním postižením od 3 let do 6 (popř. 7) let věku.
  • Mateřská škola má denní provoz.
  • V našem zařízení pracují speciální pedagogové - logopedi se státní závěrečnou zkouškou z logopedie, logopedické asistentky se závěrečnou zkouškou z logopedie, psycholog. Konzultantem je i lékař odd. foniatrie.
  • Veškerá péče je zdarma, je hrazena z rozpočtu zařízení.
  • Kapacita mateřské školy je 95 dětí.

Spolupráce s odborníky:

  • Mateřská škola - vady řeči a Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči úzce spolupracují s lékaři z foniatrie - MUDr. Koželuhová, MUDr. Havlová a dalšími v návaznosti na speciální vzdělávací potřeby dětí.