Úřední deska

Provozní doba pracovišť

Ve dnech 27.7. - 13.8. 2018 je kancelář mateřské školy na pracovišti Ke Špitálskému lesu 3 v Plzni Doubravce zcela mimo provoz. K dispozici Vám budeme telefonicky či  e-mailem od úterý 14.8. 2018. 

Pro nově nastupující děti a jejich zákonné zástupce jsou všechna pracoviště mateřské školy otevřena v pátek 31.8. 2018 od 9 do 11 hodin. Děti i Vy, rodiče,  se seznámíte s třídními učitelkami, jejich plány pro školní rok s dětmi. Děti si pohrají na svých nových třídách s novými kamarády. V šatně již budou mít své tašky se značkami pro uložení náhradního oblečení.   

Provoz všech pracovišť mateřských škol ve školní roce 2018/2019  začne v pondělí 3. září 2018 dle provozních dob jednotlivých pracovišť, které jsou uvedeny pod upozorněním pro rodiče na bezplatné jízdné.                                                                 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Plzeňské městské dopravní podniky přišly s nabídkou bezplatného jízdného pro děti ve věku 6 až 15 let. Jelikož ke svým cestám na akce hodně využíváme i MHD, kde děti od 6 let platí za jízdenku 9,-Kč, zvažte, zda nevyužijete této nabídky, která je časově omezená do 31.8. 2018. Pro zájemce uvádíme odkaz dopravního podniku a bližší informace ze stránek PMDP:

https://www.pmdp.cz/o-nas/aktualne/doc/deti-od-6-do-15-let-budou-od-zari-jezdit-s-plzenskou-kartou-zdarma-2383/newsitem.htm

Od 1. 9. 2018 budou děti ve věku od 6 do 15 let jezdit zdarma. Udělat pro to musí jediné - aktivovat si do 31. 8. 2018 nárok na bezplatnou přepravu na své Plzeňské kartě na kterémkoliv prodejním místě.

Nárok na bezplatnou přepravu je možné nahrát na Plzeňskou kartu už nyní, proto doporučujeme prodejní místo navštívit co nejdříve. Vyhnete se tak náporovému období na konci srpna.

U dětí, které kartu doposud nemají, o ni musí zažádat zákonný zástupce, a to na kterémkoliv z výše uvedených míst, které nabízí službu "příjem žádosti o vydání nové Plzeňské karty". Potřebují k tomu následující:

 • vyplněnou Žádost o vydání Plzeňské karty
 • podepsané Obecné obchodní podmínky pro vydávání a používání Plzeňské karty
 • občanský průkaz nebo cestovní pas zákonného zástupce
 • rodný list dítěte (pokud není dítě zapsáno v občanském průkazu)
 • průkazovou fotografii o rozměrech 35 x 45 mm (v zákaznických centrech PMDP je možné pořízení fotografie na místě za poplatek dle platného ceníku)

Další důležité informace:

Plzeňské karty vydané po 1. 7. 2018 již mají nárok na bezplatnou přepravu nahrán automaticky.

Nárok na bezplatnou přepravu platí do posledního dne, který předchází 15. narozeninám dítěte.


Provoz mateřské školy v Jesenické 11 je od 6,30 hodin do 15,45 hodin.

Provoz mateřské školy Ke Špitálskému lesu 3 je od 6,00 hodin do 16,00 hodin.

Provoz mateřské školy v Lazaretní 25 je od 7,00 hodin do 16,00 hodin.

Prázdninový provoz o velkých prázdninách je zajištěn vždy v červenci v rámci pravidelného střídání tří mateřských škol (pro sluchově postižené, pro vady řeči a zrakově postižené nebo pro děti se SVP v Macháčkově ulici).  

Prázdninové provozy během školních podzimních, Vánočních a jarních prázdnin zajišťujeme v návaznosti na zájem rodičů o provoz při minimálním počtu 10 dětí ze všech tří pracovišť. Pokud je v tomto období velký zájem na jednotlivých pracovištích, je na nich zajištěn. 

Zápis do MŠ

Na pracoviště mateřské školy jsou přijímány pouze děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle vyhlášky č. 27/2016 a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon (s předpisy v pozdějším znění) na doporučení školského poradenského zařízení.

Vydávání žádostí o přijetí na školní rok 2019/2020 v kanceláři MŠ Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň:

 • květen 2019  ( včetně Dne otevřených dveří 8,00 - 10,00 a 14,15 - 16,00)
 • květen 2019


Příjem žádostí o přijetí na školní rok 2019/2020 se účastní i Vaše dítě v časovém intervalu, do kterého se zapíšete u vydávání žádostí:
 • květen 2019 - bude upřesněno 
 • květen 2019 - bude upřesněno

Pro zahájení přijímacího řízení je nutné podat:

 • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
 • Evidenční list (potvrzený pediatrem o možnosti docházet do kolektivního zařízení)
 • Informovaný souhlas (z důvodu žádosti zákonného zástupce o přijetí do MŠ samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením)
 • Přihlášku ke stravování

(Tyto formuláře zákonní zástupci obdrží při vydávání žádostí o přijetí.)

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí o přijetí je vydáváno zákonným zástupců dětí, které měly přerušené přijímací řízení, v návaznosti na dodání chybějících odborných zpráv a zpracování školskými poradenskými zařízeními. Zákonní zástupci jsou na vydání rozhodnutí ředitelkou školy individuálně informování v průběhu července a srpna 2018.