Úřední deska

Provoz mateřské školy v Jesenické 11 je od 6,30 hodin do 15,45 hodin.

Provoz mateřské školy Ke Špitálskému lesu 3 je od 6,00 hodin do 16,00 hodin.

Provoz mateřské školy v Lazaretní 25 je od 7,00 hodin do 16,00 hodin.

Prázdninový provoz o velkých prázdninách je zajištěn vždy v červenci v rámci pravidelného střídání tří mateřských škol (pro sluchově postižené, pro vady řeči a zrakově postižené nebo pro děti se SVP v Macháčkově ulici).  

Prázdninové provozy během školních podzimních, Vánočních a jarních prázdnin zajišťujeme v návaznosti na zájem rodičů o provoz při minimálním počtu 10 dětí ze všech tří pracovišť. Pokud je v tomto období velký zájem na jednotlivých pracovištích, je na nich zajištěn. 

Zápis do MŠ

Na pracoviště mateřské školy jsou přijímány pouze děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle vyhlášky č. 27/2016 a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon (s předpisy v pozdějším znění) na doporučení školského poradenského zařízení.

Vydávání žádostí o přijetí na školní rok 2019/2020 v kanceláři MŠ Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň:

  • květen 2019  ( včetně Dne otevřených dveří 8,00 - 10,00 a 14,15 - 16,00)
  • květen 2019


Příjem žádostí o přijetí na školní rok 2019/2020 se účastní i Vaše dítě v časovém intervalu, do kterého se zapíšete u vydávání žádostí:
  • květen 2019 - bude upřesněno 
  • květen 2019 - bude upřesněno

Pro zahájení přijímacího řízení je nutné podat:

  • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • Evidenční list (potvrzený pediatrem o možnosti docházet do kolektivního zařízení)
  • Informovaný souhlas (z důvodu žádosti zákonného zástupce o přijetí do MŠ samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením)
  • Přihlášku ke stravování

(Tyto formuláře zákonní zástupci obdrží při vydávání žádostí o přijetí.)

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí o přijetí je vydáváno zákonným zástupců dětí, které měly přerušené přijímací řízení, v návaznosti na dodání chybějících odborných zpráv a zpracování školskými poradenskými zařízeními. Zákonní zástupci jsou o vydání rozhodnutí ředitelkou školy individuálně informováni.