Úřední deska

Provozní doba pracovišť

Provoz mateřské školy v Jesenické 11 je od 6,30 hodin do 15,45 hodin.

Provoz mateřské školy Ke Špitálskému lesu 3 je od 6,00 hodin do 16,00 hodin.

Provoz mateřské školy v Lazaretní 25 je od 7,00 hodin do 16,00 hodin.

Prázdninový provoz o velkých prázdninách je zajištěn vždy v červenci v rámci pravidelného střídání tří mateřských škol (pro sluchově postižené, pro vady řeči a zrakově postižené nebo pro děti se SVP v Macháčkově ulici).  

Prázdninové provozy během školních podzimních, Vánočních a jarních prázdnin zajišťujeme v návaznosti na zájem rodičů o provoz při minimálním počtu 10 dětí ze všech tří pracovišť. Pokud je v tomto období velký zájem na jednotlivých pracovištích, je na nich zajištěn. 

Zápis do MŠ

Na pracoviště mateřské školy jsou přijímány pouze děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle vyhlášky č. 27/2016 a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon (s předpisy v pozdějším znění) na doporučení školského poradenského zařízení.

Vydávání žádostí o přijetí v kanceláři MŠ Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň:

  • 2. května 2018 od 8 do 16 hodin ( včetně Dne otevřených dveří 8,00 - 10,00 a 14,15 - 16,00)
  • 3.,4. května 2018 od 8 do 15 hodin


Příjmu žádostí o přijetí se účastní i Vaše dítě v časovém intervalu, do kterého se zapíšete u vydávání žádostí:
  • 14. května 2018 od 8 do 16 hodin
  • 15. května 2018 od 8 do 15 hodin

Pro zahájení přijímacího řízení je nutné podat:

  • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • Evidenční list (potvrzený pediatrem o možnosti docházet do kolektivního zařízení)
  • Informovaný souhlas (z důvodu žádosti zákonného zástupce o přijetí do MŠ samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením)
  • Přihlášku ke stravování

(Tyto formuláře zákonní zástupci obdrží při vydávání žádostí o přijetí.)

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Datum vydání rozhodnutí: 6.6. 2018

Z/507/2018-14

Z/505/2018-17

Z/522/2018-8 

Z/515/2018-18

Z/513/2018-5

Z/518/2018-7

Z/521/2018-22

Z/523/2018-9

Z/501/2018-19

Z/516/2018-10

Z/504/2018-3

Z/508/2018-13

Z/509/2018-11

Z/499/2018-16

Z/506/2018-4

Z/502/2018-2

Z/524/2018-25

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno 14.6. od 8 do 15 hodin proti podpisu zákonných zástupců v kanceláři MŠ na pracovišti Ke Špitálskému lesu 3.