Speciálně pedagogické centrum

Okruh činnosti

Logopedická prevence a depistáž:

SPC zajišťuje metodickou pomoc učitelům MŠ, ZŠ a rodičům dětí. Současně provádí depistáž dětí s narušenou komunikační schopností ve výše uvedených zařízeních a v rodině. Provádí osvětovou činnost, jejímž cílem je dát poučení o fyziologickém vývoji dětské řeči, o podmínkách jejího správného vývoje, o významu mluvního vzoru, dává informace o možnostech rozpoznání odchylek od běžného vývoje a o příčinách a projevech poruch komunikace.

Speciálně pedagogická a logopedická diagnostika:

SPC identifikuje druh, příčinu, vznik a průběh, zvláštnosti a následky komunikačních poruch. Stanovuje prognózu, vytváří komplexní reedukační program na základě individuálního posouzení aspektů, které ovlivňují vývoj řeči. Spolupracuje s lékaři - odborníky ( foniatrie, neurologie, psychologie ).

Individuální logopedická péče je zajišťována

  • ambulantně v sídle SPC
  • výjezdy za integrovanými dětmi do zařízení, do rodiny

Poradenská činnost SPC:

Je zaměřena na logopedickou prevenci. SPC zapůjčuje odbornou literaturu, vhodné didaktické materiály a pomůcky. Pořádá přednášky a besedy pro rodiče a učitele.