Podmínky a kritéria přijetí

Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle vyhlášky č. 27/2016 (s předpisy v pozdějším znění) a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

MATEŘSKÁ ŠKOLA - VADY ŘEČI

Mateřskou školu pro děti s vadami řeči navštěvují v denní docházce děti s komunikativními potížemi - diagnozy : dyslalie multiplex, dysfázie, dysartrie, balbuties, palatolalie, elektivní mutismus. Věkové složení dětí je 3 - 7 let.

Spádová oblast je Plzeňský kraj. Rodiče děti denně dováží. Zařízení nemá vlastní internát.

Mateřská škola - vady řeči má 2 pracoviště - Ke Špitálskému lesu 3 a Jesenická 11. Na třídách v Plzni, Jesenické 11 je kromě třídy pro děti s vadami řeči i třída pro děti s kombinovaným postižením.

Pro přijetí dítěte do naší mateřské školy je nutné podat :

 • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
 • Evidenční list ( potvrzený pediatrem o možnosti dítěte docházet do kolektivního zařízení)
 • Informovaný souhlas (z důvodu žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte do MŠ samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením)
 • Přihlášku ke stravování

K žádosti o přijetí dítěte zákonní zástupci rovněž předkládají:

 • foniatrické vyšetření ,
 • psychologické vyšetření,

na jehož základě poradenské zařízení vydává doporučení k přijetí/nepřijetí.

Pokud není dítě již vedeno u lékaře odd. foniatrie, doporučujeme objednat se na foniatrické vyšetření např. u MUDr. Havlové/ Koželuhové, které s naší mateřskou školou úzce spolupracují a provádí pravidelné kontroly v MŠ. Tel. kontakt 377 534 895 (doporučujeme v předstihu vzhledem k delším čekacím dobám). Psychologické vyšetření může provést psycholog dle Vašeho výběru, ale také psycholožka Speciálně pedagogického centra pro děti s vadami řeči, kde se můžete sami objednat na tel. 778 545 354 - Mgr. Hromadová, Po,St,Čt - 7,00-8,00 hod.

Pokud už dítě tato vyšetření má, zákonní zástupci předají kopie zpráv z těchto vyšetření při příjmu přihlášek.

Foniatrické vyšetření je nutné pro stanovení diagnozy a správného postupu logopedické péče.
Psychologické, pedagogicko - psychologické vyšetření (v PPP, SPC) je nutné pro zpracování individuálního plánu výchovy a vzdělávání dítěte.

Kritéria přijetí dítěte do MŠ vady řeči:

Mateřská škola je určena pro děti s logopedickými vadami.

Do mateřské školy se přijímají přednostně děti:

 1. Děti s těžkou poruchou řeči (dyslalie multiplex, dysfázie, dysartrie, palatolaie, balbuties, opožděný vývoj řeči).
 2. Děti ve věku 5 - 6 let a děti, které dovrší do 31.8. daného kalendářního roku 5-ti let.
 3. Děti mimoplzeňské (děti bydlící v Plzni mají možnost docházet do speciálních tříd při mateřských školách v jednotlivých obvodech města Plzně).

V případě volného místa v mateřské škole lze přijmout i dítě:

 • Mladší 4 let (pouze na doporučení oddělení foniatrie).
 • Dítě s kombinací postižení (řeč + další postižení) - pouze pracoviště Lochotín, které má třídu pro kombinované vady.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ:

Mateřskou školu pro zrakově postižené navštěvují v denní docházce děti se zrakovým postižením či řečovou vadou a jiným postižením na základě doporučení školského poradenského zařízení - SPC, PPP. Pro integrované děti je zpracován individuální vzdělávací plán. Věkové složení je 3- 7 let. Zařízení má vlastní internát.

Kritéria přijetí dítěte do MŠ pro zrakově postižené:

 • Do tříd MŠ jsou přijímány děti se zrakovým postižením na doporučení speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené, které vychází z lékařské zprávy očního lékaře.
 • Součástí žádosti o přijetí dítěte je zpráva z psychologického vyšetření.
 • Přednostně jsou přijímány děti ve věku 5 - 6 let a děti, které dovrší do 31.8. daného kalendářního roku dovrší 5-ti let.
 • V případě volné kapacity jsou přijímány děti s poruchou komunikativních dovedností - na doporučení SPC pro děti s vadami řeči, děti se speciálními vzdělávacími potřebami na doporučení školských poradenských zařízení.

Pro přijetí dítěte do naší mateřské školy je nutno podat:

 • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
 • Evidenční list (potrvzený pediatrem, že dítě může docházet do kolektivního zařízení)
 • Informovaný souhlas (z důvodu žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte do MŠ samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením)
 • Přihlášku ke stravování

K vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru pro zrakově postižené zákonní zástupci předkládají:

 • oční zprávu,
 • zprávu z psychologického vyšetření, případně další odborné zprávy dle aktuálního stavu dítěte.
 • Na jejich základě se posuzuje vhodnost zařazení.

Informace o mateřských školách v Plzni se speciálními třídami:

25.MŠ Plzeň, Ruská 83 - Plzeň-Slovany

51.MŠ Plzeň, Částkova 6 - Plzeň-Slovany

57.MŠ Plzeň, Nad Dalmatinkou 1 - Plzeň-Lobzy

63.MŠ Plzeň, Lábkova 30 - Plzeň-Škvrňany

91.MŠ Plzeň, Jesenická 11 - Plzeň-Lochotín

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90

OŠ, ZŠ a MŠ Zbůch (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního a tělesného postižení a s PAS, případně kombinací postižení) - pracoviště Zbůch a Plzeň, Macháčkova ul. 43-47