MŠ Lazaretní

Speciálně pedagogická péče

 • speciální oftalmologická péče
 • dítě zůstává v péči svého očního lékaře
 • denní oční cvičení s dětmi na přístrojích dle doporučení očních lékařů (oční stimulátor, cheiroskop )
 • provádění tyflopedické péče pod dohledem zdravotnice školy a učitelkami
 • školní vzdělávací program rozšířen o rozvoj náhradních kompenzačních smyslů a intenzivní řečové výchovy
 • pravidelné provádění kolektivní a individuální logopedické péče učitelkami - logopedickými asistentkami a školní logopedkou
 • poradní dny k logopedii s rodiči - v pravidelném intervalu 1x za 14 dnů dle rozpisu, zajištění foniatrických kontrol na pracovištích Jesenická a Ke Špitálskému lesu
 • asistent pedagoga na třídě v návaznosti na doporučenou podporu v součinnosti s PPP, SPC a Krajským úřadem
 • integrovaným dětem v součinnosti s daným SPC, PPP vypracování a vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu a potřeb dítěte
 • bezbariérový přístup
 • školné se neplatí


Tyflopedická a pleoptická péče

Tupozrakost (amblyopie)

Tupozrakost není vada dioptrická, ale funkční. Objevuje se často ve spojeními s vadami dioptrickými a vzniká v dětství. Informace přicházející z postiženého oka mozkové zrakové centrum ignoruje a přijímá pouze informace z oka zdravého.
Tupozrakost (amblyopie)je snížená schopnost vidění, která se většinou projevuje jen u jednoho oka (jednostranná amblyopie). Je způsobena tím, že zrakové centrum v mozku se nenaučilo správně rozpoznávat příslušné vjemy, na oku samotném však nelze pozorovat viditelné změny. Za normálních okolností mozek spojí obrázky vytvořené na sítnicích obou očí do jednoho prostorového obrazu. Ovšem pokud je obraz z některého oka méně ostrý, mozek ho začne potlačovat. Zrakové podněty ze slabšího oka vyřadí, aby nerušily obraz vytvořený zdravým okem. Z nečinnosti pak dochází ke ztrátě zrakové ostrosti. Pokud se pacient neléčí, nedá se dobré vidění tupozrakého oka obnovit, ani když se zraková vada později opraví brýlemi, kontaktními čočkami nebo laserovou operací. Takto postižený člověk vidí nemocným okem jako přes matné sklo. Při těžké tupozrakosti stěží rozezná roztažené prsty ruky na vzdálenost jednoho metru. Prakticky se tak stává jednookým.Tupozraký člověk mívá problémy s prostorovým viděním. Hledí pouze jedním okem, takže vidí jediný, a to plošný obraz. Je tedy ochuzen o prostorový vjem, čímž je zhoršena i schopnost odhadování vzdálenosti. Silná tupozrakost vyřazuje dítě z her a sportovních činností, v dospělosti ho omezuje při výběru povolání a v řadě činností, například dělá problémy při řízení auta. Pokud zdravé oko postihne úraz, tupozraký člověk ztrácí schopnost vidění. V České republice trpí tupozrakostí tři procenta dětí.

Tupozrakost a její léčba
Úspěšná léčba tupozrakosti závisí na jejím brzkém zahájení. Po šestém roce života se šance na léčbu tupozrakosti rapidně snižují a po desátém roce je léčba takřka nereálná. Tupozrakost se léčí cvičením postiženého oka tak, že se zdravé oko zakryje. Tím je postižené oko více namáháno a jeho postižení ustupuje.
Úspěšnost léčby závisí na rychlém objevení a následné léčbě. Tato léčba je pro dítě stresující a zejména na začátku léčby je třeba dítěti věnovat nejvyšší péči a podporu.

Příznaky tupozrakosti:

 • dítě je nemotorné
 • často zakopává
 • nedokáže zachytit hozený balon
 • vráží do věcí
 • přivírá jedno oko
 • mne si oči, mhouří je
 • naklání hlavičku na stranu brání se zakrytí zdravého oka
 • oči pálí, jsou zarudlé, objevují se opakované záněty

Nejčastější příčiny tupozrakosti:

 • šilhání
 • refrakční vady

Méně časté příčiny tupozrakosti:

 • šedý zákal
 • zánět
 • porucha sítnice nebo zrakové dráhy úraz
 • nádor oka
 • nádor mozku
 • krvácení do sklivce
 • nystagmus
 • albinismus

Druhy tupozrakosti:

1. Tupozrakost při šilhání
Nejčastěji se tupozrakost objevuje jako následek šilhání. Pokud dítě šilhá, vyvstávají ve zrakovém centru mozku dva obrazy. Dvojité vidění (diplopie) je však pro dítě nesnesitelné, proto je instinktivně překoná tím, že v mysli vyřadí obraz šilhavého oka, který je méně jasný než obraz oka zdravého. A tak později už vůbec nevnímá, co šilhavé oko spatřilo. Protože ho nepoužívá a díváním necvičí, ztrácí zrakovou schopnost, oko se stává tupozrakým, takže se sotva podstatně liší od oka slepého.

2. Tupozrakost při nepoužívání oka
Vzniká po zamezení vstupu normálních zrakových podnětů do oka. Patří sem i okluzní tupozrakost, která se vytváří při déletrvajícím obvazu oka kvůli oční chorobě nebo po dlouhodobém zakrytí oka při okluzní terapii.

3. Ametropická tupozrakost

Může být na jednom nebo obou očích při vysoké refrakční vadě, především dalekozrakosti.

4. Meridionální tupozrakost
Tupozrakost při astigmatismu. Může být na jednom nebo obou očích.

5. Anizometropická tupozrakost
Vzniká při rozdílu dioptrií mezi oběma očima. Může být spojena se šilháním.

6. Vrozená tupozrakost
Například tupozrakost při albinismu nebo nystagmu (mimovolné kmitavé pohyby oka). Jednotlivé druhy tupozrakosti se mohou vzájemně kombinovat.

Za Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené vypracovala Mgr. Soňa Mikešová