MŠ Jesenická

Speciálně pedagogická péče

V mateřské škole pro děti s vadami řeči se pracuje podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Navíc je do programu dne zabudována logopedická péče. Tato logopedická péče probíhá denně ve dvou fázích :

 1. kolektivní logopedická péče zaměřená na dechová a fonační cvičení, motoriku mluvidel, nácvik správné výslovnosti hlásek, cvičení hrubé a jemné motoriky, specifická cvičení - sluchové, zrakové, grafomotoriku. Tato kolektivní logopedická péče neprobíhá jako ucelené zaměstnání, ale po částech během celého dopoledne.
 2. individuální logopedická péče je uskutečňována denně v rozsahu
  10 - 15 minut a to 2 x týdně speciálním pedagogem-logopedem, který stanovuje nové úkoly a provádí úvodní lekce logopedie, v ostatní dny je
  s dětmi procvičováno učitelkami - logopedickými asistentkami.

Pro rodiče dětí se uskutečňuje 1 x za 14 dnů poradní den, kdy logopedka seznamuje rodiče s úkoly, které jsou s dětmi cvičeny v mateřské škole, a které je třeba cvičit i doma.

Dále zajišťujeme:

 • pravidelnou každodenní individuální a kolektivní logopedickou péči učitelkami - logopedickými asistentkami pod vedením školní logopedky, vzdělávací program rozšířen o oblast intenzivní řečové výchovy
 • poradní dny k logopedii s rodiči- v pravidelném intervalu 1x za 14 dnů dle rozpisu, do kterého se rodiče zapíší na začátku školního roku
 • pravidelné foniatrické kontroly dětí, které jsou v péči MUDr. Havlové a MUDr. Koželuhové přímo v prostorách MŠ (1x za 14 dnů)
 • asistenta pedagoga na třídě v návaznosti na doporučenou podporou v součinnosti s PPP, SPC a Krajským úřadem
 • integrovaným dětem v součinnosti s SPC, PPP vypracování a vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu a potřeb dítěte