MŠ Lazaretní

Třída


Ve školním roce 2018/19 do třídy "Želvičky" v MŠ Lazaretní chodí 9 chlapců a 2 holčičky. Kapacita MŠ je 14 dětí, v průběhu roku tedy můžeme přijmout další děti. Třída je věkově heterogenní, věkové složení třídy je 3-7 let. V letošním školním roce ve třídě budeme mít 6 předškoláků a jedno dítě s odkladem školní docházky. Vzhledem k různému věkovému složení třídy a k různým speciálně vzdělávacím potřebám budeme uplatňovat především individuální přístup a vzdělávací nabídka bude diferenciovaná.
Každodenní součástí programu MŠ jsou logopedické chvilky a zraková cvičení vedená školní sestrou.


Název Třídního vzdělávacího programu: "Kufr...a co s ním?"
Název třídního vzdělávacího programu napovídá, že hlavní motivací bude starý kufr. Každý tematický celek začneme otevřením kufru, ve kterém budou ukryté obrázky, předměty a další indicie, ze kterých děti vyvodí aktuální téma.
Motiv kufru se objeví i jinde ve třídě. V šatně bude mít každé dítě svou fotku s kufrem, pod kterou bude mít své výkresy a výtvory. Do badatelny umístíme "badatelský kufřík", ve kterém bude každý týden jiný pokus. Děti si přinesou také svůj malý kufřík, do kterého si po skončení každého tematického celku nebo projektu vloží dáreček (drobný upomínkový předmět nebo obrázek), který jim bude probrané téma připomínat.

Metody a formy vzdělávání:
Metody a formy využívané při práci s dětmi respektují vývojové, fyziologické, kognitivní, sociální a emocionální potřeby jednotlivých dětí. Poznatky a dovednosti si děti osvojují formou hry a prožitkového učení. Základem vzdělávací nabídky je vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí. Důraz je kladen na aktivitu dítěte, jeho samostatné objevování a poznávání nových věcí. Tematické celky a projekty jsou navrženy a realizovány tak, aby v nich byl dostatečný prostor pro kooperativní, prožitkové a situační učení. Jednotlivá témata a činnosti vybíráme s ohledem na aktuální zájmy a potřeby dětí.
V denním programu jsou vzájemně vyvážené aktivity spontánní i řízené, uplatňovány jsou individuální, skupinové i frontální formy vzdělávání.